Công ty Thuỷ Điện Đồng Nai 5 – TKV: Quyết định phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại năm 2024

Số hiệu đơn hàng: 452/QD-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây