Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 TKV: Phê duyệt kết quả trúng đấu giá đường dây cấp điện 22kv

Tên đơn hàng: Phê duyệt kết quả trúng đấu giá đường dây cấp điện 22kv

Số VB: 497/QĐ-ĐN5

Tải TL đính kèm tại đây