Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ

Tên đơn hàng: phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ du lịch trong nước năm 2024

Mã hiệu đơn hàng: 794/QĐ-ĐN5 ngày 4/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây