Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho cbcnv công ty Thủy điện Đồng Nai 5

Mã hiệu đơn hàng: 799/QĐ-ĐN5 ngày 5/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây