Công ty thủy điện Đồng Nai 5 TKV: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp: kiểm định định kỳ hệ thống đo đếm điện năng nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 năm 2024

Số VB: 928/QĐ-ĐN5 ngày 3/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây