Công ty thủy điện Đồng Nai 5 TKV thư mời khảo sát giá, báo giá

Tên đơn hàng: thư mời khảo sát giá, báo giá phun hóa chất diệt côn trùng tại nhà máy thủy điện Đồng Nai 5, trụ sở làm việc và khu nhà ở CBCNV của công ty thủy điện Đồng Nai 5 TKV

Số VB: 945/TMBG-ĐN5 ngày 9/7/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây