Công ty thủy điện Đồng Nai 5 TKV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp

 

Tên đơn hàng: phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: thực hiện quan trắc môi trường lao động năm 2024

Số VB: 881/QĐ-ĐN5 ngày 25/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây