Công ty thủy điện Đồng Nai 5 TKV: phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ

Tên đơn hàng: phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: cung cấp số liệu khí tượng thủy văn phục vụ công tác vận hành nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 năm 2024

Số VB: 880/QĐ-ĐN5 ngày 25/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây