Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 TKV: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ gói số 2 tư vấn thẩm tra phương án kỹ thuật và dự toán. Hạng mục: phòng chống lụt bão năm 2024. Mục: gia cố mái taluy cao độ 443,00-453,00 và rãnh thoát nước mặt cơ 443,00 – đập dâng vai phải

Mã hiệu đơn hàng: 858/QĐ-ĐN5 ngày 19/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây