Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn-TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Lọc dầu bôi trơn tuabin NMNĐ Nông Sơn

Số VB: 1616/V. NSCP- KĐV ngày 30/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây