Công ty thủy điện Đống Nai 5 – TKV: Phê duyêt kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: phê duyêt kết quả lựa chọn nhà cung cấp: cung cấp vật tư phát sinh phục vụ nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nhà máy

Mã hiệu đơn hàng: 790/QĐ-ĐN5 ngày 3/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây