Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV:  Mời khảo sát và báo giá

Công việc: sửa chữa điều hoà trung tâm số 2.

Thư mời số: 851/TM-CNPC ngày 11/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây