Công ty thủy điện Đồng nai 5 – TKV: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: tư vấn lập và thẩm tra phương án kỹ thuật và dự toán. Hạng mục: phòng chống lụt bão năm 2024

Mã hiệu đơn hàng: 808/QĐ-ĐN5 ngày 6/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây