Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp:

Tên đơn hàng: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa xe ô tô toyota fortuner 49a-144.03

Mã hiệu đơn hàng: 789/QĐ-ĐN5 ngày 3/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây