Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ du lịch trong nước năm 2024

Mã hiệu đơn hàng: 747/QĐ-ĐN5 ngày 27/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây