Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Quyết định phê duyệt đề cương-dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Tên gói cung cấp: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật nạo vét lòng hồ đập nước số 2 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV;

Quyết định số 1475/QĐ-NĐSĐ ngày 24/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây