Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Tên gói cung cấp: Tư vấn lập báo cáo khảo sát và đánh giá hiện trạng; Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Hạng mục: đường giao thông tuyến 3 từ Km2+0,00-km10+696,85

Mã hiệu đơn hàng: 722/QĐ-ĐN5 ngày 22/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây