Công ty cổ phần Than – Điện Nông Sơn – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Sử lý sự cố dãy số 1 hệ thống khủng khoáng của NMNĐ Nông Sơn

Số VB: 1335/V.NSCP-KĐV ngày 03/5/2023

Tải tài liệu đính kèm Tại đây