Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: tư vấn lập báo cáo, khảo sát và đánh giá hiện trạng; lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật

Hạng mục: đường giao thông tuyến 3 từ Km2+0,00 – Km10+696,85

Mã hiệu đơn hàng: 686/QD-ĐN5 ngày 14/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây