Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nha cung cấp

Tên đơn hàng: phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục: Sửa chữa vật kiến trúc năm 2024

Mã hiệu đơn hàng: 709/QD-ĐN5 ngày 20/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây