Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng:  phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và an toàn điện năm 2024

Số hiệu đơn hàng: 391/QĐ-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây