Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp (điều chỉnh lần 1)

 

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 lần 2

Số hiệu đơn hàng: 547/QĐ-ĐN5

Tải tài liệu đính kèm Tại đây