Công ty Thủy điện Đồng nai 5 – TKV: Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng:  phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa xe ô tô 07 chỗ toyota fortuner 49A-144.03

Mã hiệu đơn hàng: 754/QĐ-ĐN5 ngày 27/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây