Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp

Tên gói cung cấp: Sửa chữa, bảo dưỡng bom nhiệt lượng AC-500 và máy quang phổ DR6000 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV;

Số Quyết định phê duyệt: 1484/QĐ-NĐSĐ ngày 21/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây