Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: Phê duyệt điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói: mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 lần 3

Mã hiệu đơn hàng: 676/QĐ-ĐN5 ngày 13/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây