Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Tên đơn hàng: phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói: mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 lần 2

Mã hiệu đơn hàng: 672/QĐ-ĐN5 ngày 10/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây