Công ty Than – Điện Nông Sơn – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói thầu: Quan trắc môi trường, đối chứng xả thải mỏ than Nông Sơn năm 2024

Số VB: 302/V.NSCP-KĐV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây