Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời khảo sát báo giá

Nội dung: Dịch vụ thử nghệm Hệ thống kích từ và hệ thống điều tốc tổ máy 1, 2 của Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV.

Thư mời số: 1604/TM-NĐSĐ ngày 31/05/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây