Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thư mời báo giá

Công tác: Khảo sát, đánh giá các hệ thống trọng yếu tại Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV.

Thư mời số: 1603/TM-NĐSĐ ngày 31/05/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây