Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Nội dung: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói cung cấp: Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT- VSLĐ năm 2024 của Công ty Nhiệt điện Sơn Động- TKV

Thông báo số: 1633/TB-NĐSĐ ngày 04/6/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây