Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp số 3: Giám sát thi công xây dựng Sửa chữa các khu nhà tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV

Thông báo số 1670/TB-NĐSĐ ngày 06/06/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây