Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Quyết định phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Gói cung cấp: Thí nghiệm định kỳ thiết bị điện phần 6,6 kV và 0,4 kV năm 2024 NMNĐ Sơn Động

Quyết định số 1394/QĐ-NĐSĐ

Tải tài liệu đính kèm Tại đây