Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp

Hạng mục: Bảo trì, bảo dưỡng điều hoà cục bộ trong Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV,

Quyết định số 904/QĐ-NĐSĐ ngày 18/03/2024.

Tải tài liệu đính kèm Tại đây