Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thông báo KQLCNCC trúng chào giá đơn hàng số 06

Hạng mục: Cung cấp bộ gia nhiệt mẫu ô xy thừa đuôi lò  PVSX Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV

Số VB: 500/TB-NĐND

Tải tài liệu đính kèm Tại đây