Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

Tên gói cung cấp: Gói cung cấp số 3: Giám sát thi công xây dựng Sửa chữa các khu nhà tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Sơn Động -TKV;

Quyết định số 1516/QĐ-NĐSĐ ngày 23/5/2024,

Quyết định số 841/QĐ-NĐSĐ ngày 12/03/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây