Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV: Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói cung cấp

Tên gói cung cấp: Thí nghiệm định kỳ thiết bị điện phần 220 kV năm 2024 NMNĐ Sơn Động;

Quyết định số 1458/QĐ-NĐSĐ ngày 20/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây