Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV: Thư mời chào giá

Hạng mục: Đơn hàng Cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phát sinh năm 2024 của CÔng ty Nhiệt điện Na Dương- TKV

Số VB: 574/NĐND-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây