Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV: Thông báo KQLCNCC trúng chào giá đơn hàng số 08

Hạng mục: “Cung cấp vật tư cho hệ thống hóa và hóa chất tinh khiết năm 2024 Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV”

Số VB: 557/TB-HĐND

Tải tài liệu đính kèm Tại đây