Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thông báo trúng chào giá đơn hàng số 19

Tên đơn hàng : đơn hàng 19 “cung cấp dịch vụ kiểm định dịch vụ cân băng tải BC2a,BC2B phục vụ sản xuất năm 2024 Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV”

Số văn bản đăng tải : 1052/TB-NĐND ngày 28/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây