Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: thông báo trúng chào giá đơn hàng số 11

Tên đơn hàng : đơn hàng 11 “cung cấp rơ le, khởi động tư và van  các loại phục vụ sản xuất năm 2024 Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV”

Số văn bản đăng tải : 1060/TB-NĐND ngày 28/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây