Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV: Thông báo KQLCNCC trúng chào giá đơn hàng số 05

Hạng mục: “Cung cấp trang thiết bị PCCC cho CBCNV Công ty năm 2024 Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV

Số VB: 554/TB-NĐND

Tải tài liệu đính kèm Tại đây