Công ty cổ phần Than-Điện Nông Sơn – TKV: Thông báo mời khảo sát, báo giá

Hạng mục: Vật tư cơ nhiệt phục vụ sản xuất NMNĐ Nông Sơn năm 2024 (Lần 2)

Số VB: 872/V.NSCP-KĐV

Tải tài liệu đính kèm Tại đây