Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV: Thông báo  KQLCNCC trúng chào giá đơn hàng số 02

Hạng mục: Cung cấp sữa bồi dưỡng độc hại cho CBCNV Công ty năm 2024 Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV

Số VB: 546/TB-NĐND

Tải tài liệu đính kèm Tại đây