Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Mời chào giá dự toán  

Tên đơn hàng : đơn hàng cung cấp van và bộ điều khiển 10K80 phục vụ sản cuất năm 2024

Số văn bản đăng tải : 972/NĐND-KHĐTVT ngày 15/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây