Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Mời chào giá dự toán

Tên đơn hàng : đơn hàng cung cấp  cửa chống cháy phục vụ sản cuất năm 2024

Số văn bản đăng tải : 1081/NĐND-KHĐTVT ngày 31/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây