Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Mời chào giá dự toán

Tên đơn hàng : đơn hàng cung cấp  bơm và động cơ  hộp giảm tốc các loại phục vụ sản cuất năm 2024

Số văn bản đăng tải : 995/NĐND-KHĐTVT ngày 20/5/2024

Tải tài liệu đính kèm Tại đây