Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Công văn mời chào giá đơn hàng số 11

Hạng mục: Cung cấp thiết bị điện rơ le, khởi động từ phục vụ sửa chữa thướng xuyên năm 2024 Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV

Số VB: 591/NĐND-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây