Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư

Tên đơn hàng: Mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ sản xuất

Thư mời chào giá số: 206/NĐCP-KHĐTVT

Số hiệu đơn hàng: 25 /ĐH-NĐCP

Tải tài liệu đính kèm Tại đây