Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Thư mời khảo sát , chào giá dự toán

Đơn hàng cung cấp dịch vụ thuê ngoài kiểm định cân băng tải BC2A và BC2B năm 2024 Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV

Số VB: 582/NĐND-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây