Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV: Công văn mời khảo sát chào giá dự toán

Đơn hàng: cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa động cơ điện năm 2024 Công ty Nhiệt điện Na Dương- TKV

Số VB: 583/NĐND-KHĐTVT

Tải tài liệu đính kèm Tại đây